Vayqers Användningsvillkor

Gäller från och med 30 April 2021

Inledning

Hej och välkommen till Vayqers Användningsvillkor (“Villkoren”). Villkoren du ser nedan är viktiga för att de:

 • Beskriver dina juridiska rättigheter gentemot Vayqer
 • Förklarar de rättigheter du ger oss när du använder Vayqer
 • Beskriver de regler alla behöver följa vid användning av Vayqer
 • Innehåller ett avstående från grupptalan

Vänligen läs Villkoren, vår Integritetspolicy och andra villkor som hänvisas till i detta dokument noggrant.
Nu kör vi…

Tack för att du har valt Vayqer (”Vayqer”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Vayqer tillhandahåller personliga tjänster innehållande sociala och interaktiva funktioner för att planera, navigera och hitta besöksmål och annat innehåll samt andra produkter och tjänster som kan utvecklas från tid till annan. Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Vayqer-tjänsten, inklusive alla associerade funktioner och egenskaper, webbplatser och användargränssnitt, samt allt innehåll och programvara som hör samman med våra tjänster (tillsammans hädanefter benämnda ”Vayqer-tjänsten” eller ”Tjänsten”), eller ta del av någons rutter eller annat innehåll eller material som görs tillgängligt av Vayqer via Tjänsten (”Innehållet”) ingår du ett bindande avtal med det bolag som anges i avsnitt 20 (Kontakta oss).

Ditt avtal med oss innefattar dessa Villkor och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal nedan, annat än villkor med tredje part (benämns gemensamt ”Avtalen”). Avtalen innehåller villkor avseende framtida ändringar av Avtalen, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, integritetsskydd och avstående från grupptalan. Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den nu gällande versionen av Avtalen på Vayqer webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Vayqer-tjänsten eller ta del av något Innehåll.

För att kunna använda Vayqer-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) uppfylla ålderskraven i tabellen nedan, (2) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under tillämplig lag, och (3) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att all information som du skickar till Vayqer i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att tillse att den fortsätter att vara det. Om du är bosatt i ett av nedanstående länder, se detta diagram för vilka ålderskrav som gäller i ditt land:

Om ditt land är markerat med en asterisk (*) i diagrammet nedan och du behöver samtycke från förälder eller vårdnadshavare, kommer din förälder eller vårdnadshavare att ingå i avtalet på uppdrag av dig.

Land Ålderskrav
Sverige Måste vara 18 år eller äldre.

1. Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi komma att göra ändringar av Avtalen av giltiga skäl, till exempel förbättra befintliga funktioner eller egenskaper eller lägga till nya funktioner eller egenskaper till Tjänsten, implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar och göra rimliga tekniska justeringar av Tjänsten, för att säkerställa driften av Tjänsten eller Tjänstens säkerhet, och av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen kommer vi förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande eller efterfråga ditt godkännande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts utgör då ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss, eller välja att inte fortsätta använda Tjänsten. Om du fått ett Prova på-abonnemang eller ett Betalt Abonnemang genom en tredje part måste du säg upp det aktuella Betalda Abonnemanget genom sådan tredje part.

2. Användning av Vayqer

Här är lite information om alla de sätt som du kan använda Vayqer på.

2.1 VÅRA TJÄNSTER

Du kan hitta en beskrivning av våra olika Vayqer-tjänster genom att besöka vår webbplats. Vi kommer att förklara vilka Vayqer-tjänster som är tillgängliga för dig när du skapar ett Vayqer-konto. Vissa Vayqer-tjänster tillhandahålls till dig gratis. Vayqer-tjänsten som inte kräver betalning kallas för närvarande ”Gratistjänsten”. Andra Vayqer-tjänster kräver betalning innan du kan använda dem (”Betalda Abonnemang”). Vi kan också komma att erbjuda speciella kampanjer, medlemskap eller tjänster, inklusive erbjudanden av produkter och tjänster från tredje part i samband med eller genom Vayqer-tjänsten. Vi är inte ansvariga för de produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avsluta eller på annat sätt korrigera våra erbjudna abonnemang och kampanjerbjudanden i enlighet med Villkoren.

Om du har köpt eller fått en kod, ett presentkort, ett förbetalt erbjudande eller något annat erbjudande som tillhandahållits eller sålts av eller på uppdrag av Vayqer och som ger tillgång till ett Betalt Abonnemang (”Kod”), kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten, och du samtycker till att följa alla sådana särskilda villkor. Du kan också köpa tillgång till ett Betalt Abonnemang genom en tredje part. I dessa fall kan särskilda villkor med sådan tredje part, utöver Villkoren, vara tillämpliga för din tillgång till Tjänsten.

2.2 PROVA PÅ-ABONNEMANG

Från tid till annan kan vi, eller andra på vårt uppdrag, erbjuda prova på-varianter av Betalda Abonnemang för en viss tid, utan krav på betalning eller till reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Vayqer förbehåller sig rätten att avgöra din rätt till ett Prova på-abonnemang och att upphäva eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

3. Betalningar, uppsägning och ångerrätt

3.1 FAKTURERING

Ett Betalt Abonnemang kan köpas direkt från Vayqer eller genom en tredje part, antingen (1) genom att i förväg betala en abonnemangsavgift på månadsbasis eller annan återkommande intervall som vi meddelar dig före köpet; eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Vayqer-tjänsten under en viss tidsperiod (den “Förbetalda Perioden”).

Vayqer kan från tid till annan komma att ändra priset för det Betalda Abonnemanget, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, den Förbetalda Perioden (för perioder som ännu inte har betalats) eller Koder, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur dessa ändringar accepteras. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen skedde. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Vayqer-tjänsten efter det att prisändringen trätt i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Vayqer-tjänsten innan prisändringen träder i kraft.

Om du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang kan du ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du registrerar dig för den aktuella tjänsten (”Ångerfristen”) i enlighet med följande:

 • Om du registrerar dig för ett Prova på-abonnemang, accepterar du att Ångerfristen för det Betalda Abonnemanget för vilket du fått ett Prova på-abonnemang upphör fjorton (14) dagar från den dag du påbörjar Prova på-abonnemanget. Om du inte säger upp det Betalda Abonnemanget före utgången av Prova på-abonnemanget, förlorar du din ångerrätt och godkänner att Vayqer automatiskt får debitera det överenskomna priset varje månad tills du säger upp det Betalda Abonnemanget
 • Om du köper ett Betalt Abonnemang utan Prova på-abonnemang, godkänner du att Vayqer automatiskt får debitera dig varje månad tills du säger upp det Betalda Abonnemanget. Du accepterar att Ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av Vayqer-tjänsten under denna period.

Har du frågor är du välkommen att maila info@vayqer.se.

3.2 FÖRNYELSE; UPPSÄGNING

Såvida inte ditt Betalda Abonnemang har köpts som en Förbetald Period kommer din betalning till Vayqer, eller den tredje part genom vilken du köpte det Betalda Abonnemanget, att ske automatiskt i slutet av varje abonnemangsperiod, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang före utgången av innevarande abonnemangsperiod genom att avsluta förnyelsen under ditt konto på webbsidan, eller om du köpte det Betalda Abonnemanget genom en tredje part, genom att säga upp det Betalda Abonnemanget genom sådan tredje part. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod. Om du köpte ditt Betalda Abonnemang genom Vayqer och du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen (1) efter att Ångerfristen upphört (i förekommande fall), eller (2) före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Metoden för återbetalning beror på betalningsmetoden. Om du vill säga upp det Betalda Abonnemanget under Prova på-abonnemanget eller Ångerfristen i enlighet med ovanstående villkor måste du [kontakta Kundtjänst] / [skicka e-post till adressen som anges i avsnitt 20 (Kontakta oss)]. Alternativt kan du använda det standardformulär för uppsägningar som finns på www.konsumentverket.se och skicka det via post [eller e-post] till adressen som anges i avsnitt 20 (Kontakta oss). Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats till Vayqer innan Ångerfristen upphört måste du kontakta Kundtjänst. När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

www.konsumentverket.se och skicka det via post [eller e-post] till adressen som anges i avsnitt 20 (Kontakta oss)>. Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats till Vayqer innan Ångerfristen upphört måste du kontakta Kundtjänst. När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

Om du har köpt ett Betalt Abonnemang med hjälp av en Kod, kommer ditt Betalda Abonnemang automatiskt att upphöra vid slutet av den period som anges för Koden, eller när det förbetalda saldot inte räcker till för att betala för Tjänsten. Om du har köpt ditt Betalda Abonnemang genom en tredje part måste du göra uppsägningen av ditt abonnemang direkt till den tredje parten.

4. Använda vår Tjänst

Vayqer-tjänsten och Innehållet tillhör Vayqer eller Vayqers licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Vayqer-tjänsten och en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Innehållet för personliga, icke-kommersiella syften (”Licensen”). Denna Licens gäller tills dess att den sägs upp av dig eller Vayqer. Du lovar och accepterar att du använder Vayqer-tjänsten och Innehållet för ditt personliga, icke-kommersiella syfte och att du inte kommer att vidareförmedla eller överlåta Vayqer-tjänsten eller Innehållet.

Vayqer programvara och Innehållet säljs eller överlåts inte till dig och Vayqer och dess licensgivare behåller äganderätten till alla kopior av Vayqers programvara och Innehållet även efter installationen på dina mobiltelefoner, surfplattor, bärbara enheter och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”).

Alla Vayqers varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, domännamn och alla andra delar av Vayqers kännetecken (”Vayqers Kännetecken ”) tillhör enbart Vayqer eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Vayqers Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa våra Användarriktlinjer och att inte använda Vayqer-tjänsten, Innehållet, eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger Vayqer dig ingen ägande- eller förfoganderätt till eller andra rättigheter till Vayqer-tjänsten eller Innehållet.

Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med öppen källkod) som ingår i Vayqer-tjänsten tillgängliggörs för dig med tillämpning av licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programvaran som finns att tillgå under “hjälp” eller “inställningar” i vår mobila klient och/eller på vår webbplats.

5. Tredjepartsapplikationer och Enheter

Vayqer-tjänsten är integrerad eller kan annars interagera med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”) och med Enheter från tredje part, för att göra Vayqer-tjänsten tillgänglig för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du är införstådd med och accepterar att Vayqer inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller Enhet från tredje part eller för någon transaktion som du eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådana Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part, och Vayqer garanterar inte heller kompabiliteten eller den fortsatta kompabiliteten för Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part med Vayqer-tjänsten.

6. Användargenererat innehåll

Vayqer-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med (”posta”) innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera besöksmål, text, meddelanden, information, titlar på rutter och besöksmål, beskrivningar och sammanställningar och/eller andra typer av innehåll) (”Användarinnehåll”).

Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Vayqer, att (1) du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) sådant Användarinnehåll, eller Vayqers användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen eller andra rättigheter som anges i Användarriktlinjer, tillämplig lag, eller immateriella rättigheter, publiceringsrätt, rätten till namn och bild i reklam, eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att Vayqer eller något besöksmål eller någon person skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från Vayqer eller en sådan person.

Vayqer kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Vayqer rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, inklusive Användarinnehåll som enligt Vayqers uppfattning bryter mot Avtalen. Vayqer kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att fritt ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarig för allt Användarinnehåll som du postar. Vayqer ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. DU ACCEPTERAR ATT OM NÅGON VÄCKER TALAN MOT VAYQER RELATERAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR POSTAT SKA DU ERSÄTTA OCH HÅLLA VAYQER SKADESLÖST FRÅN ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA KOSTNADER OCH UTGIFTER FÖR JURIDISKT OMBUD) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV SÅDANT KRAV, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG.

7. Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta Vayqer-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten.

Du bekräftar att om du ger Vayqer feedback, idéer eller förslag i samband med Vayqer-tjänsten eller Innehållet (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Vayqer kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll.

Du ger Vayqer en icke-exklusiv, överlåtbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, evig (eller, i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Avtalen gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten (t.ex. framföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera allt ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten genom användning av alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat Innehåll eller material, på alla möjliga sätt och med alla möjliga medel, metoder eller teknologier, oavsett om de existerar idag eller uppkommer senare. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga ”ideella rättigheter” eller motsvarande rättigheter, såsom din rätt att identifieras som upphovsman till något Användarinnehåll, inklusive Feedback, och din rätt att invända mot kränkande användning av sådant Användarinnehåll.

8. Användarriktlinjer

Vayqer respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att säkerställa att Vayqer fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Du måste följa dessa regler och bör uppmuntra andra användare att göra detsamma.

Följande aktiviteter är inte tillåtna under några som helst omständigheter:

 1. att använda Vayqer-tjänsten för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt;
 2. att överföra kopior av cachat Innehåll från en auktoriserad Enhet till någon annan Enhet på något sätt;
 3. att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Vayqer-tjänsten, Innehållet eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag. [Om tillämplig lag tillåter att du vid behov dekompilerar någon del av Vayqer-tjänsten eller Innehållet för att få tillgång till den information som behövs för att skapa ett oberoende program som kan användas med Vayqer-tjänsten eller med ett annat program, får den information du får tillgång till genom sådana aktiviteter (a) endast användas för det föregående ändamålet, (b) inte avslöjas eller kommuniceras, utan Vayqers föregående skriftliga samtycke, till tredje part till vilken det inte är nödvändigt att avslöja eller kommunicera för att uppnå detta ändamål, och (c) inte användas för att skapa någon programvara eller tjänst som till sitt uttryck väsentligen liknar någon del i Vayqer-tjänsten eller Innehållet];
 4. att kringgå någon teknik som används av Vayqer eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten;
 5. att sälja, hyra ut, vidarelicensiera eller leasa ut någon del av Vayqer-tjänsten eller Innehållet;
 6. att kringgå några som helst territoriella begränsningar som tillämpas av Vayqer;
 7. att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i Innehållet eller Tjänsten eller som tillhandahålls via Vayqer-tjänsten (inklusive då detta sker i syfte att dölja eller ändra några angivelser avseende äganderätt eller källan till något Innehåll);
 8. att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord;
 9. att använda “crawlers” på Vayqer-tjänsten eller annars använda automatiserade verktyg (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att granska, få tillgång till eller samla in information från Vayqer eller Vayqer-tjänsten;
 10. att sälja ett användarkonto eller ruttlista, eller annars acceptera eller erbjuda sig att ta emot någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller en ruttlista eller innehållet på ett konto eller en ruttlista; eller
 11. att artificiellt marknadsföra Innehållet genom automatiserade verktyg eller andra medel.

Vänligen respektera Vayqer, ägarna av Innehållet och andra användare av Vayqer-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

 1. är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent;
 2. är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Vayqers eller en tredje parts äganderätt;
 3. innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter;
 4. inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten;
 5. syftar till att trakassera eller mobba andra användare, eller faktiskt gör det;
 6. innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande;
 7. innebär överföring av oombedda massutskick eller annan form av spam (”spam”), skräppost, kedjebrev eller liknande;
 8. innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av Vayqer;
 9. länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med Vayqers uttryckliga godkännande;
 10. stör eller på annat sätt negativt påverkar Vayqer-tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller Vayqers datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Vayqers säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller
 11. enligt Vayqers bedömning, står i strid med Avtalen.

Du bekräftar och godkänner att om du postar Användarinnehåll som bryter mot dessa Användarriktlinjer (eller att Vayqer rimligen kan anta att du bryter mot dessa Användarriktlinjer) kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt Vayqer-konto. Du godkänner även att Vayqer efter eget gottfinnande, inklusive om du bryter mot Avtalen, kan komma att återta ditt användarnamn.

Vänligen var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Vayqer-tjänsten och när du delar information i Tjänsten. Vayqer-tjänsten inkluderar sociala och interaktiva funktioner, inklusive möjligheten att posta Användarinnehåll, dela innehåll och göra viss information om dig allmänt tillgänglig. Kom ihåg att information som du har delat eller som är allmänt tillgänglig kan komma att användas och delas vidare av andra användare på Vayqer eller på webben, så använd Vayqer försiktigt och var uppmärksam på dina kontoinställningar. Vayqer har inget ansvar för dina val att posta material på Tjänsten.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning (inklusive obehörig användning) av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt

9. Begränsningar i och ändringar av Tjänsten

Vayqer kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Vayqer-tjänsten fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll eller tester, eller uppdateringar som krävs för att återspegla ändringar i relevanta lagar och andra regulatoriska krav, resultera i tillfälliga avbrott. Vayqer förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Vayqer-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, av giltiga skäl såsom avbrott, ändring eller upphörande av Vayqer-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav, eller vid behov av reparation, underhåll eller förbättring av befintliga funktioner eller egenskaper eller att lägga till nya funktioner eller egenskaper till Tjänsten eller att implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar eller säkerställa driften eller säkerheten i Tjänsten, rättsliga och regulatoriska skäl.

Oaktat ovan gäller att om du i förväg har betalat Vayqer för Betalda Abonnemang som Vayqer permanent avslutar innan utgången av den Förbetalda Perioden (enligt definitionen i avsnittet Betalningar, uppsägning och ångerrätt), kommer Vayqer återbetala dig de avgifter du betalat för den Förbetalda Perioden efter sådant permanent avslutande. Du förstår, godkänner och accepterar att Vayqer kommer vidta rimliga åtgärder för, men inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Vayqer och/eller ägarna till något Innehåll kan, från tid till annan, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

10. Kundtjänst

För att få hjälp med kontorelaterade och betalningsrelaterade frågor (”Kundtjänstärenden”), vänligen skicka en förfrågan till vår Kundtjänst-avdelning genom att maila info@vayqer.se. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge svar på några sådana frågor.

Du kan också lämna ett klagomål via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR-plattformen). Du hittar ODR-plattformen genom följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Avtalstid och uppsägning

Avtalen kommer att fortsätta gälla tills de sägs upp av dig eller Vayqer. Du bekräftar och accepterar dock att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive Feedback, är oåterkallelig och därför kommer att fortsätta gälla efter uppsägning av något av Avtalen, oavsett anledning. Vayqer har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Vayqer-tjänsten när som helst, inklusive i de fall du faktiskt har eller misstänks ha använt Vayqer-tjänsten och/eller Innehållet obehörigen, eller inte efterlevt Avtalen eller om vi upphör med Tjänsten och/eller Innehållet (i sådant fall ska vi lämna meddelande därom i rimlig tid före upphörandet). Om du eller Vayqer säger upp Avtalen, eller om Vayqer stänger av din tillgång till Vayqer-tjänsten, accepterar du att Vayqer, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Vayqer inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Du kan säga upp Avtalen när som helst. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Vayqer-konto, vänligen kontakta oss via email på help@vayqer.se. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Avsnitt 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 häri, liksom alla andra avsnitt i Avtalen som, antingen uttryckligen eller till sin natur, måste fortsätta att gälla även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

12. Garanti och friskrivning

DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT VAYQER-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN TILLGÄNGLIGGÖRS”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG. VAYQER OCH ALLA ÄGARE AV INNEHÅLLET LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN VAYQER ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLLET GARANTERAR ATT VAYQER-TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VAYQER LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE, OCH GARANTERAR INTE, STÖDJER INTE OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ENHETER ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART I ELLER VIA VAYQER-TJÄNSTEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS OCH VAYQER HAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGOT AV FÖREGÅENDE.

INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN VAYQER, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGOT GARANTIÅTAGANDE FÖR VAYQER I DETTA AVSEENDE. NÄR DU ANVÄNDER VAYQER-TJÄNSTEN, KAN DU GES TILLGÅNG TILL FILTRERINGSFUNKTIONER FÖR EXPLICIT INNEHÅLL, MEN ANVÄNDNING AV DESSA FUNKTIONER KAN FORTFARANDE RESULTERA I ATT VISST EXPLICIT INNEHÅLL GÖRS TILLGÄNGLIGT OCH DU KAN INTE LITA PÅ ATT SÅDANA FUNKTIONER FILTRERAR BORT ALLT EXPLICIT INNEHÅLL.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, SKA INGET I DETTA AVSNITT HA TILL EFFEKT ATT BEGRÄNSA VAYQERS ANSVAR I HÄNDELSE AV TOTAL ELLER PARTIELL UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER I GENOMFÖRANDET AV DESS VÄSENTLIGA FÖRPLIKTELSER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN ENLIGT AVTALEN. DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

VAD SOM SÄGS I DETTA AVSNITT PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

13. Begränsningar

DU ACCEPTERAR ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED VAYQER-TJÄNSTEN ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA ALL VAYQER-PROGRAMVARA OCH ATT SLUTA ANVÄNDA VAYQER-TJÄNSTEN. DU ACCEPTERAR ATT VAYQER INTE HAR NÅGON FÖRPLIKTELSE ELLER NÅGOT ANSVAR FÖR TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER INNEHÅLLET I DESSA SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA GENOM ELLER I SAMBAND MED VAYQER-TJÄNSTEN, OCH ÄVEN OM DIN RELATION MED SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER KAN REGLERAS I SEPARATA AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTER, ÄR DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL VAYQER, OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER DESS INNEHÅLL, BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA OCH/ELLER SLUTA ANVÄNDA SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER.

VAYQER, DESS BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEDNING, DOTTERBOLAG, KONCERNBOLAG, EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR:

(1) NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND) SOM INTE ÄR FÖRUTSEBAR. FÖRLUST ELLER SKADA ÄR FÖRUTSEBAR OM DET ANTINGEN ÄR UPPENBART ATT DEN KOMMER ATT INTRÄFFA ELLER OM, VID TIDEN FÖR AVTALENS INGÅENDE, BÅDE VI OCH DU KUNDE ANTA ATT DEN KUNDE INTRÄFFA; (2) NÅGON;
(A) UTEBLIVEN ANVÄNDNING;
(B) FÖRLUST AV DATA;
(C) FÖRLUST AV VERKSAMHET;
(D) MINSKAD VINST; ELLER
(E) SKADA PÅ ENHETER, I DEN UTSTRÄCKNING DU KUNDE UNVIKIT SÅDAN SKADA GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT GENOMFÖRA UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET ELLER OM SÅDAN SKADA ORSAKATS AV ATT DU INTE LYCKATS FÖLJA INSTALLATIONSANVISNINGARNA PÅ ETT KORREKT SÄTT ELLER INTE HAR DE MINIMISYSTEMKRAV SOM VI FÖRESLAGIT,

I SAMTLIGA FALL SOM SKADA UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV VAYQER-TJÄNSTEN, ENHETER TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM VAYQER HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS;

(3) BELOPP, MED AVSEENDE PÅ SAMMANLAGT ANSVAR FÖR SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER VAYQER-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, SOM ÖVERSTIGER DE BELOPP SOM DU BETALAT TILL VAYQER UNDER DE NÄRMAST FÖREGÅENDE TOLV MÅNADERNA; ELLER

(4) UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER VID GENOMFÖRANDET ELLER FÖRSENING I FÖRHÅLLANDE TILL DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV AVTALEN SOM ORSAKATS AV FORCE MAJEURE ELLER NÅGON ANNAN ORSAK SOM INTE RIMLIGEN KUNDE FÖRVÄNTAS ELLER SOM LIGGER UTANFÖR VAYQERS RIMLIGA KONTROLL.

Ingenting i Avtalen ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Vayqers ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet.

DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DU KAN HA RÄTTIGHETER UNDER TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION SOM FÖRESKRIVER RÄTTSMEDEL I TILLÄGG TILL DE SOM ANGES OVAN.

Om du har ett klagomål avseende Vayqer-tjänsten måste du kontakta Kundtjänst eller kontakta oss på den adress som anges i avsnitt 20 (Kontakta oss).

14. Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Vayqer, och Avtalen ska inte i något fall skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstå från rättighet, eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person.

Om du har laddat ner Appen från Apple, Inc. (”Apple”) i App Store eller om du använder Appen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple. Avtalen gäller endast mellan dig och Vayqer, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Appen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten. Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive: (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav, och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten.

Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under Avtalen, och efter ditt godkännande av Avtalen kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Avtalen mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Avtalen. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land, och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade personer.

15. Fullständigt avtal

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller vad som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Vayqer, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och Vayqer (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga), och ersätter alla tidigare avtal i anledning av Avtalen.

Notera dock att vissa delar av din användning av Vayqer-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till Vayqer-tjänsten till följd av ett presentkort, kostnadsfria eller rabatterade Prova på-abonnemang eller i samband med andra tjänster. När du får ett erbjudande om sådana alternativ till användning kommer du att uppmärksammas på eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. Några av dessa ytterligare villkor finns uppräknade på Vayqers webbplats. I den mån det finns någon bestämmelse i eventuella ytterligare villkor som är oförenlig med Villkoren, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

16. Ogiltighet, avstående från rättigheter och tolkning

Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart, av någon anledning eller i någon utsträckning, ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Om Vayqer eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att Vayqer eller relevant berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

När orden "inklusive" och "inkludera" och variationer därav används i Avtalen ska de anses åtföljas av orden "men inte begränsat till".

17. Överlåtelse

Vayqer har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalen och Vayqer har rätt att, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalen och inte heller överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

18. Åtagande om skadeslöshet

Du åtar dig att ersätta och hålla Vayqer skadeslöst från och för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive skäliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår på grund av: (1) att du bryter mot något av Avtalen, (2) något Användarinnehåll du postar eller annars bidrar med, (3) varje aktivitet du deltar i, på eller genom Vayqer-tjänsten, och (4) att du bryter mot någon lag eller kränker tredje parts rättighet.

19. Lagval

19.1 TILLÄMPLIG LAG / BEHÖRIGHET

Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska lagen i den stat eller det land som anges nedan tillämpas på Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

Du och Vayqer samtycker även till att de domstolar i relevant jurisdiktion som anges nedan ska anses ha behörighet att lösa samtliga tvister, krav, eller meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem). (I vissa fall kommer behörigheten att vara ”exklusiv”, innebärande att inga andra länders domstolar ska ha behörighet att ta upp saken till prövning, i andra fall är behörigheten ”icke-exklusiv”, innebärande att andra länders domstolar också kan ha behörighet. Detta anges också i tabellen.)

Land Lagval Behörighet
Sverige Sverige Exklusiv; Domstolar i Sverige

19.2 FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

DÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR DU OCH VAYQER ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN AV ER BARA KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRE I ENSKILD KAPACITET, OCH INTE SOM SVARANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN GRUPPTALAN. Om inte både du och Vayqer är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan till prövning.

20. Kontakta oss

Om du har några frågor om Vayqer-tjänsten eller om Avtalen vänligen kontakta Vayqers Kundtjänst genom att maila oss på info@vayqer.se.

Tack för att du har läst våra Villkor. Vi hoppas att du får glädje av Vayqer!

Bolag du ingår avtal med:
Vayqer AB
Stora Brogatan 6, SE-503 30 Borås
Sverige
SE5592779085

© Vayqer AB.

VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera korrekt. Däremot använder vi aldrig cookies i marknadsföringssyfte. Din integritet kommer alltid vara viktig för oss på Vayqer. Genom att fortsätta använda hemsidan så godkänner du automatiskt användning av väsentliga cookies.Läs mer om våran Cookiepolicy här.